Privacy

Beste (toekomstige) klant,

PERSOONLIJKE VERKLARING:

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijg ik uw voornaam en emailadres, die worden gebruikt om u de nieuwsbrief te sturen.

Uw persoonlijke NAW-gegevens die u mij geeft als u iets bestelt of in de intakevragen vermeldt, zoals naam, adres, woonplaats en email gebruik ik om u een nota te kunnen sturen.
Deze gegevens moet ik zeven jaren bewaren van de Belastingdienst.

U geeft mij ook persoonlijke informatie over uw leven, in een intakeformulier of tijdens gesprekken.
Daarvan leg ik een dossier aan. Dat dossier vernietig ik (ongeveer) een jaar na ons laatste gesprek.
Ook de gegevens van het intakeformulier wis ik na een jaar van mijn computer, of zoveel eerder als u wenst.

U kunt bijvoorbeeld tijdens het gesprek aangeven dat u wenst dat ik het intakeformulier onmiddellijk na het laatste gesprek wis.
Ook kunt u aangeven dat ik de aantekeningen van ons gesprek direkt na het gesprek door de schredder haal.
Desgewenst doe ik dat waar u bij staat.

De gegevens die u deelt door iets aan te kopen of te bestellen in de webshop, blijven staan in het aankoopprogramma.
Tevens krijgt u als u klant wordt, mijn nieuwsbrief opgestuurd.

U kunt zich daarvoor simpel afmelden in de nieuwsbrief zelf, ook kunt u dan aangeven dat u geen enkele mail van mij meer wenst te ontvangen.

Ik doe mijn best om mijn werkkamer, dossierkast, computer, laptop, backup schijf en mobiel zoveel mogelijk te beschermen tegen toegang door onbevoegden.
Voorts heb ik een geheugen als een zeef en heb ik ondertussen zoveel verhalen gehoord, dat ik ze niet meer aan de bijbehorende persoon kan koppelen. Zelfs bij marteling is het daarom buitengewoon onwaarschijnlijk dat ik belastende informatie over uw leven kan prijsgeven.

Door een afspraak met mij te maken of iets aan te kopen of deel te nemen aan een workshop of opleiding, geeft u aan akkoord te zijn met deze privacyverklaring.

FORTMELE VERKLARING:

Relatie Academie Relatie Academie, gevestigd aan Tollenstraat 39 3103 VB Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.relatieacademie.com Tollenstraat 39 3103 VB Culemborg 31633886581

Caroline Franssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Relatie Academie Zij is te bereiken via coaching@carolinefranssen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Relatie Academie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Relatie Academie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– godsdienst of levensovertuiging
– seksuele leven
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Relatie Academie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Relatie Academie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Relatie Academie neemt [wel] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Relatie Academie) tussen zit. Relatie Academie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Autorespond voor het aankopen van boeken, online cursussen en het aanmelden voor cursussen. Ook een agendasysteem wordt gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Relatie Academie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar. Persoonlijk dossier: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Relatie Academie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Relatie Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Relatie Academie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relatie Academie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar coaching@carolinefranssen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, replica horloges de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Relatie Academie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Relatie Academie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via coaching@carolinefranssen.nl. Relatie Academie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.